Merrill Audio Element 114 Stereo amplifier

€ 18.000,00

Kies bij afrekenen voor de betaalmethode: 'Betalen bij afhalen'

Geen feedback, Zero Dead time en bodemloze ruisvloer met behulp van Gallium Nitride (GaN)-transistors op de ELEMENT 114 Power Amplifiers van Merrill Audio maken het gewoon een van de beste versterkers die er zijn. Gebruikmakend van trickle down-technologie van de bekroonde ELEMENT 118 en ELEMENT 116 Monoblock-eindversterkers die vorig jaar zijn uitgebracht. De gepatenteerde ontwerptechnologie van Merrill Audio ELEMENT 114 ZXOL loopt vooruit op alle andere klasse D-implementaties en biedt meer detail en directheid dan bijna elke versterker in elke versterkerklasse. Het muzikale detail, de ervaring en de directheid, samen met de onmiddellijk waarneembare ultra-lage ruisvloer, brengen muziekweergave naar een geheel nieuwe ervaring. Het duurt maar een moment om te beseffen dat je naar iets heel speciaals luistert.

De eerste en belangrijkste overweging voor levensechte muziekweergave is snelheid.

Om met dit veeleisende snelheidsniveau om te gaan, zijn stabiele schakelingen nodig met nauwkeurige reproductiemogelijkheden tijdens extreme snelheden. Aangezien doorschieten en rinkelen de belangrijkste obstakels van snelheid zijn, is de Element 114 Stereo Power Amplifier zorgvuldig ontworpen om deze hoge snelheid te behouden en ontworpen om de anomalieën die overshoot veroorzaken te elimineren.

 

 

Door gebruik te maken van de meest geavanceerde en nieuwste Gallium Nitride (GaN)-transistors die beschikbaar zijn, is de Element 114 Stereo Power Amplifier in staat snelheden te leveren tot in het Gigahertz-bereik. Door gebruik te maken van hoogontwikkelde technieken, zijn de parasitaire inductantie en capaciteit van de Printed Circuit Board (PCB) teruggebracht tot bijna nul. Aangezien de ontwikkeling van gespecialiseerde fabricage- en fabricageprocedures gepaard ging met een groot aantal nieuwe uitdagingen, stelde de implementatie van de geavanceerde transistors en geavanceerde PCB's aanzienlijke tijdsdruk op Merrill Audio.

Een andere belangrijke ontwerpvereiste was de mogelijkheid om elk muzikaal belangrijk detail dat beschikbaar was natuurgetrouw te reproduceren. Dit is al een uniek kenmerk van de Christine Reference Preamplifier en de Jens Reference Phono Stage, twee geweldige prestaties van Merrill Audio die schitteren als buitengewoon belangrijke state-of-the-art prestaties op het gebied van versterkertechnologie.

Om dit opmerkelijke prestatieniveau te bereiken, werden innovatieve circuittechnieken geïmplementeerd. Een daarvan is het ZXOL-ontwerp van Merrill Audio met een volledig open loop-ontwerp dat geen enkele feedback heeft!

Het elimineren van feedback heeft twee duidelijke voordelen. Het snelheidsvermogen wordt aanzienlijk verhoogd en er wordt een opmerkelijke winst in de helderheid van muzikale informatie bereikt. Omdat er geen signaalterugloop is, worden alle feedbacklusvervormingen en de daarmee gepaard gaande tijdvertragingen geëlimineerd.
Al deze belastende problemen zijn met succes opgelost en de resulterende nieuw ontwikkelde technologie maakt nu deel uit van het arsenaal aan expertise van Merrill Audio.
Hoewel duur, uitdagend en zeer tijdrovend om te bereiken, heeft Merrill Audio een werkelijk transformatief resultaat bereikt met hun Element 114 Stereo Power Amplifier met behulp van de trickle down-technologie van de Merrill Audio ELEMENT 118 Monoblocks. U zult direct de ultralage ruisstroom en het pure geluid van de Element 114 Stereo Power Amplifier opmerken zodra u deze hoort.

De ELEMENT 114 stereoversterker is ontworpen om een ruimtelijk, luchtig geluid te leveren, rijk aan levendige details. Gearticuleerde, diepe, strakke en krachtige bas is een extra sterk onderdeel van het ZXOL-ontwerp van Merrill Audio. Het komt erop neer dat de Element 114 Stereo Power Amplifier uitzonderlijk snel, ongewoon schoon en buitengewoon muzikaal is en u met het grootste gemak naar de 5e rij in Carnegie Hall zal vervoeren.
De Element 114 Stereo Power Amplifier volgens de engineering van de ELEMENT 118 Monoblocks is ontworpen met 360 graden integratie in het achterhoofd. Dit proces omvatte het evalueren van alle factoren die bijdragen aan het maximaliseren van de sonische prestaties en het selecteren van die aspecten die dat doel het meest effectief zullen bereiken, zonder onnodige kostenoverwegingen uit het oog te verliezen. Alleen de componenten van de hoogste kwaliteit werden geselecteerd, ongeacht de toepassing. Samen met de Gaia III-platformisolatie is het chassis ontworpen om externe geluidstrillingsverstoringen te minimaliseren met behulp van middelpuntdiffusers en stabilisatoren.

Het onderstel is uitgevoerd in een zeer smaakvol nikkel en Rose Gold. Het is geplateerd in plaats van geanodiseerd, omdat plating een zachter, meer absorberend materiaal is.
De Element 114 Stereo Power-versterker maakt gebruik van de allerbeste Speaker Binding Posts van WBT met directe koperen posten die gemakkelijk plaats bieden aan schoppen, bananen en blanke draad. Deze componenten zijn de nieuwste ontwerpen van WBT en ontworpen voor het beste geluid.

Het staat vast dat de kwaliteit van de AC-stroomaansluitingen een zeer belangrijke overweging is. Met die prioriteit in het achterhoofd werden de hoog aangeschreven Furutech Rhodium Plated 20A IEC AC-stroomingangen geselecteerd voor de Element 114 Stereo Power Amplifier, omdat de strakste verbinding wordt bereikt door de robuustere 20 AMP IEC-connector. Deze heavy-duty connector zal een zwaar netsnoer steviger vastgrijpen om een elektrisch solide verbinding tot stand te brengen, en is verkrijgbaar als industriestandaard.

Intern zijn de Element 114 Stereo Power Amplifier-printplaten vervaardigd volgens de hoogst beschikbare kwaliteit en verder ontwikkeld voor het ondersteunen van een meest stabiele temperatuurverdeling. Met behulp van 8 pond puur koperen kanaal handhaaft het zeer verfijnde warmtedistributiesysteem een constante temperatuuromgeving op de printplaten, een voorwaarde die absoluut essentieel is voor lineaire werking.
De element 114 stereo-eindversterker gebruikt alleen gevlochten draad die OFC is, verzilverd en omhuld in teflon en werd geselecteerd vanwege zijn lage parasitaire impedantie en diëlektrische eigenschappen. High Gauge-draad is overal de norm en elk audiosignaalpad is met de hand gesoldeerd om de zuiverst mogelijke verbinding te bieden. Het ontwerp is belastingsinvariant en kan luidsprekerimpedanties tot 1 ohm aan met dezelfde hoge geluidskwaliteit. In plaats van te clippen, zal de ELEMENT 114 het signaal snel verminderen om harde en schadelijke clipping te elimineren.

 

English below:

Zero Feedback, Zero Dead time and bottomless noise floor using Gallium Nitride (GaN) transistors on the ELEMENT 114 Power Amplifiers from Merrill Audio make it simply one of the best amplifiers available. Utilizing trickle down technology from the award winning ELEMENT 118 and ELEMENT 116 Monoblock Power Amplifiers released last year. The Merrill Audio ELEMENT 114 ZXOL proprietary design technology leaps ahead of all other Class D implementations and provides more detail and immediacy than almost any amplifier in any amplifier class. The Musical detail, experience and immediacy along with the immediately noticeable ultra-low noise floor takes music reproduction to a whole new experience. It only takes an instant to realize your listening to something quite special.

The first and foremost consideration for true to life music reproduction is speed.

 

To deal with this demanding level of speed requires stable circuitry with accurate reproduction capability during extreme speed occurrences. Since overshoot and ringing are the most significant obstacles of speed, the Element 114 Stereo Power Amplifier is carefully crafted to maintain this high speed and are engineered to eliminate the anomalies that cause overshoot.

Using the most advanced and newest Gallium Nitride (GaN) transistors available, the Element 114 Stereo Power Amplifier is capable of delivering speeds into the Gigahertz range. Incorporating highly developed techniques, the Printed Circuit Board (PCB) parasitic inductance and capacitance have been reduced to near zero. Since the development of specialized fabrication and manufacturing procedures came with a host of new challenges, implementing the advanced transistors and sophisticated PCBs placed significant time demands on Merrill Audio.

An additional significant design requirement was the capability to faithfully reproduce every musically significant detail available. This is already a unique characteristic of the Christine Reference Preamplifier and the Jens Reference Phono Stage, two stellar Merrill Audio achievements that shine as singularly significant state of the art achievements in amplifier technology.

To accomplish this notable level of performance, innovative circuit techniques were implemented. One is Merrill Audio’s ZXOL design featuring a completely open loop design that has no feedback whatsoever!

Eliminating feedback has two distinct advantages. The speed capability is increased significantly and a remarkable gain in the clarity of musical information is achieved. Since there is no signal loop-back, all the feedback loop distortions as well as the attendant time delays are eliminated.

All these taxing issues have been resolved successfully and the resulting newly developed technology is now part of Merrill Audio’s arsenal of expertise.

Although expensive, challenging, and very time consuming to accomplish, Merrill Audio has achieved a truly transformative result with their Element 114 Stereo Power Amplifier using the trickle down technology from the Merrill Audio ELEMENT 118 Monoblocks.

You will instantly notice the ultra low noise flow and pure sound of the Element 114 Stereo Power Amplifier the moment you hear it. The ELEMENT 114 Stereo amplifier have been designed to deliver spacious, airy sound, abundant in vivid detail. Articulated, deep, tight, and powerful bass is an additional strong suit of Merrill Audio’s ZXOL design.

The bottom line is that the Element 114 Stereo Power Amplifier is exceptionally fast, uncommonly clean, and exceedingly musical, and will, with the greatest of ease, transport you to the 5th row at Carnegie Hall

The Element 114 Stereo Power Amplifier following the engineering of the ELEMENT 118 Monoblocks are engineered with 360 degree integration in mind. This process involved evaluating all factors that contribute to the maximization of sonic performance and then selecting those aspects that will accomplish that goal most effectively, without losing sight of unnecessary cost considerations.

Only the highest quality components were selected regardless of the application.

Along with the Gaia III platform isolation, the chassis is designed to minimize external sound vibration disturbances using midpoint diffusers and stabilizers. The Chassis is executed in a very tasteful nickel and Rose Gold. It is plated rather than anodized since plating is a softer, more absorbent material.

The Element 114 Stereo Power amplifier uses the top of the line Speaker Binding Posts from WBT featuring direct copper posts that will conveniently accommodate spades, bananas and bare wire. These components are the latest designs from WBT and been engineered for the best sound.

It has been firmly established that the quality of AC power connections is a very important consideration. With that priority in mind, the highly regarded Furutech Rhodium Plated 20A IEC AC power inlets were selected for the Element 114 Stereo Power Amplifier since the tightest connection is achieved by the more robust 20 AMP IEC connector. This heavy duty connector will grip a weighty AC power cord more firmly to establish an electrically solid connection, and is available as an industry standard.

Internally the Element 114 Stereo Power Amplifier PCB boards are manufactured to the highest excellence available and further engineered for sustaining a most stable temperature distribution. Using 8 pounds of pure copper channel, the highly refined heat distribution system maintains a steady temperature environment on the PCB boards, a condition absolutely essential for linear operation.

The element 114 Stereo Power Amplifier only use stranded wire that is OFC, silver plated and sleeved in Teflon and was selected for its low parasitic impedance and dielectric characteristics. High Gauge wire is the norm throughout and every audio signal path is hand soldered to provide the purest possible connection.

The deigns is load invariant and will handle speaker impedances down to 1 ohm with the same high quality of sound. Rather than clipping, the ELEMENT 114 will rapidly reduce the signal to eliminate any harsh and harmful clipping.

S/N:110dB

Gain:26db

Power rating:200W/8, 400/4, 800/2 ohms

Speaker Terminals:WBT – 0710 CuMc binding posts, Accepts Bananas, spades or wire.

Input:XLR Balanced input, Merrill audio Custom Teflon, rhodium plated XLR

Power AC:20A AC inlet, Furutech

Footers:GAiA III from Isoacoustics

Size:430mm (16.9”) W x 110mm (4.3”) H x 418mm (16.5”) D

Shipping size:559mm (22”) W x 254mm (10”) H x 559mm (22”) D

Weight:20kg (44lbs)